OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky (VOP)
1) VOP pro služby
1) VOP pro služby

Ing. Monika Buřtová
Kosmonautů 2293
440 01 Louny
IČ:74807633, mobilní telefon. : 734 602 434

Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi Ing. Monikou Buřtovou, IČ: 74807633 a Vámi jako objednavatelem služby, případně příjemcem dárkového poukazu, pokud se jedná o odlišné osoby. V případě dotazů k níže uvedenému textu mě neváhejte kontaktovat na tel. čísle 734 602 434, případně emailem na monika@horseandwolf.cz

I. Všeobecná ustanovení
Ing. Monika Buřtová, IČ: 74807633 (dále též jen prodávající) je poskytovatelem Tematického a Fantasy focení se zvířaty a dalších služeb s focením souvisejících.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi Ing. Monika Buřtová IČ: 74807633 a objednatelem služby, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
Smluvní vztahy, které nejsou výslovně upraveny v těchto VOP, se řídí občanským zákoníkem 89/2012, a pokud je smluvní stranou spotřebitel, nadto i předpisy k ochraně spotřebitele, zejména zákonem o ochraně spotřebitele 634/92.

II. Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, kde na jedné straně vystupuje podnikatel a na druhé straně spotřebitel, spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.
Poskytovatel služby nebo též poskytovatel (Ing. Monika Buřtová) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů poskytuje služby.
Objednatel služby nebo též objednatel – (i) objednatelem může být spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je to fyzická či právnická osoba, která užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito službami, (ii) objednatelem může být také podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s těmito službami.
Příjemce služby nebo též příjemce – je jím přímo objednatel služby, nebo třetí osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, a ta s ní projevila souhlas, popř. třetí osoba které příjemce služby svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.
Uzavření smlouvy – objednávka objednatele je návrhem na uzavření smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu poskytovatele služeb objednateli s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany poskytovatele služeb), od tohoto okamžiku mezi poskytovatelem a objednatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti, je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby (dárkový poukaz), ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas, dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely – do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela). Souhlasem příjemce služeb s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se rozumí souhlas zaslaný při žádosti o rezervaci konkrétního termínu poskytnutí služby. Uplatní-li příjemce dárkový poukaz, má se za to, že příjemce služeb s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami projevil souhlas.
Službou jsou veškeré služby poskytované Poskytovatelem objednateli nebo příjemci služby za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.
Dárkový poukaz – je poukázka na poskytnutí služeb, příp. zboží, příp. slev na služby.

III. Informace o uzavřené smlouvě a Všeobecných obchodních podmínkách
Odesláním objednávky (tj. návrhu na uzavření smlouvy) objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na facebookových stránkách Horse & Wolf – Fantasy foceni

IV. Ochrana osobních údajů
Osobní údaje objednatele, resp. příjemce těchto služeb potřebné pro komunikaci s těmito osobami, budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy. Objednatel, příp. příjemce služeb projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby plnění smlouvy.
V případě, kdy je příjemcem služeb osoba odlišná od objednatele, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.
Objednatel, případně třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena, má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto
údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb. v platném znění). Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu poskytovatele služeb a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dodavatelé služeb a třetí osoby zajišťující doručení zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu (jméno, příjmení, telefonní číslo a email), nutném pro splnění smlouvy.
Veškeré materiály a informace na stránkách Horse & Wolf – Fantasy foceni poskytovatele služeb jsou výhradně duševním vlastnictvím společnosti Monika Buřtová nebo osob s ním spolupracujících. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu poskytovatele služeb.
Facebookové stránky poskytovatele služeb mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob, poskytovatel služeb není odpovědný za obsah takových internetových stránek a za služby na nich nabízené.
Informace pro zákazníky
Nacházíte se na stránkách Horse & Wolf – Fantasy foceni. Veškerá činnost je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen ,,GDPR,, (z anglického názvu General Data Protection Regulation), které je účinné od 25. 5. 2018.
Veškeré osobní údaje, které zákazník poskytuje, jsou potřebné pouze pro zdárné vyřízení zakázky a následnou fakturaci (účel zpracování osobních údajů). Pokud si výslovně objednatel nebude přát uchování osobních údajů v databázi pro budoucí spolupráci, budou jeho osobní údaje bez zbytečného odkladu zlikvidovány po vyřízení objednávky. Podle GDPR má zákazník (subjekt údajů) právo žádat informaci o způsobu a účelu zpracování jeho osobních údajů, případně požádat o jejich likvidaci. Ve smyslu ustanovení čl. 12 odst. 3 GDPR je správce povinen poskytnout na žádost subjektu údajů dle článků 15 až 22 citovaného nařízení informace o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správci je uložena povinnost subjekt údajů o takovémto prodloužení informovat, a to do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.
Výjimku tvoří osobní údaje nutné pro fakturaci, neboť jejich archivaci ukládají správci platné zákonné normy, například zákon o daních z příjmu, č.586/1992Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V. Předmět smlouvy

 1. Předmět smluvního vztahu
  Předmětem smluvního vztahu je závazek poskytovatele služeb zajistit dodání služeb popsaných ve smlouvě (tedy objednávce a jejím potvrzení) a závazek objednatele zaplatit za poskytnutí těchto služeb poskytovateli sjednanou cenu a služby za stanovených podmínek využít. Smluvní vztah vzniká mezi objednatelem služby a poskytovatelem služeb doručením potvrzení objednávky ze strany poskytovatele objednateli (tj. okamžikem uzavření smlouvy).
 2. Objednávka
  Objednávku služeb lze učinit prostřednictvím facebookových stránek Horse & Wolf – Fantasy foceni poskytovatele služeb, telefonicky nebo emailem. Objednávka představuje návrh objednatele na uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude poskytnutí služby uvedené v objednávce, za podmínek v ní a v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uvedených. Objednáno může být jednotné focení v dané lokalitě a termínu nebo dárkový poukaz – dle aktuální nabídky nebo další služby uvedené v nabídce stránek Horse & Wolf- Fantasy foceni.
 3. Dárkový poukaz, jeho předání a převzetí
  Poskytoval služeb zašle elektronicky objednavateli nebo třetí osobě, v jejíž prospěch je smlouva sjednaná přímý kontakt na fotografa, který má prodej dárkového poukazu v kompetenci, dle objednávky.
  Za doručení dárkového poukazu příjemci služeb se považuje odeslání poukazu elektronickou poštou (email). Objednavateli je na email nebo facebookový profil odeslaná Smlouva a platební údaje (faktura).
 4. Čerpání objednaných služeb a rezervace
  Dárkový poukaz lze využít pro čerpání služby v něm. Za dárkový poukaz nelze požadovat finanční náhradu.
  Pro vyloučení pochybností poskytovatel služeb výslovně prohlašuje, že součástí smluvních podmínek smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb není povinnost poskytovatele služeb vyměnit dárkový poukaz za protihodnotu ve formě peněz. Platnost pro využití služby uvedené v dárkovém poukazu je stanovena v závislosti na datu, kdy byl dárkový poukaz zakoupen.
  Po uplynutí doby platnosti dárkového poukazu ztrácí příjemce služby nárok na poskytnutí služby bez nároku na vrácení ceny, závazek poskytovatele služeb uplynutím doby platnosti zaniká.
  Dárkový poukaz má platnost 6 měsíců ode dne objednávky.
  Oprávnění využít službu může být převedeno na třetí osobu, přičemž osoba převádějící toto oprávnění je povinna informovat nového oprávněného o právech a povinnostech plynoucích z uzavřené smlouvy. Rezervace termínu a místa využití konkrétní služby musí být sjednána s poskytovatelem služeb tak, aby služba byla využita do konce doby platnosti certifikátu.
  Příjemce služby požádá o rezervaci termínu a místa prostřednictvím facebookových stránek Horse & Wolf – Fantasy foceni. Poskytovatel služeb se zavazuje nabídnout termín a místo využití služby příjemci služby. Po písemném potvrzení nabízeného termínu příjemcem zašle poskytovatel služby příjemci služby závaznou rezervaci, čímž se rezervace stává závaznou.
 5. Storno rezervace
  a) Příjemcem služby:
  Příjemce služby je oprávněn zrušit rezervaci služby písemně obecně nejpozději 2 dny před sjednaným termínem poskytnutí služby a sjednat v rámci doby platnosti poukazu termín nový. Stejné podmínky platí i v případě zakoupení služby přímo, tedy nikoli formou dárkového poukazu. Pokud je rezervace zrušena později (nebo se zákazník vůbec nedostaví), budou uplatněny storno podmínky ve výši 100% z ceny rezervační zálohy.
  b) Poskytovatelem služeb:
  Poskytovatel je oprávněn zrušit rezervaci služby nejpozději 2 dny před sjednaným termínem poskytnutí služby z vážných důvodů. Objednatel má v takovém případě právo sjednat si termín nový. Pokud za této situace nebude možné si balíček služeb rezervovat v rámci platnosti poukazu, bude mu poskytovatelem služby doba platnosti poukazu prodloužena tak, aby mohl být rezervován nejbližší možný termín. Stejné podmínky platí i v případě zakoupení služby přímo, tedy nikoli formou dárkového poukazu.
  Storno rezervace učiněné poskytovatelem v den konání služby, zakládá právo příjemce služby na náhradu škody vzniklé mu v přímé souvislosti se zrušením rezervace (např. náklady na dopravu do místa poskytnutí služby), a to maximálně do výše ceny objednané služby. Pokud však bude rezervace stornována z důvodů klimatických podmínek (zejména počasí, pokud má vliv na poskytnutí služby apod.), náhlé onemocnění nebo úraz fotografa, úraz či nemoc rezervovaného zvířete či jiná nahodilá událost, která nemůže být předpokládaná, má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu (nebo v rámci platnosti poukazu), popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti poukazu, tak nejbližší možný termín, nemá však nárok na náhradu škody vzniklé mu v souvislosti se zrušením rezervace.

  VI. Práva a povinnosti smluvních stran
 6. Obecná práva a povinnosti
  Příjemce služby je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování vybrané služby. Příjemce služby využívá vybranou službu zcela na svou vlastní odpovědnost.
  Poskytovatel služeb nenese žádnou odpovědnost za případné škody, vzniklé v rámci čerpání služby.
  Příjemce služby je povinen dostavit se na vlastní náklady ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby.
  Příjemce služby je povinen dostavit se na místo poskytnutí služby osobně (v případě obdarovaného navíc s dárkovým poukazem). Pokud příjemce nepředloží před poskytnutím
  služby poukaz, bude rezervace považována za stornovanou ze strany příjemce služby s důsledky uvedenými v čl. V. odstavec 6 písm. a) těchto Všeobecných obchodních podmínek, tzn. stejné důsledky, jako když se klient nedostaví.
  Objednatel je povinen zajistit doprovod a dohled dospělé osoby, pokud je příjemcem služby osoba mladší 15-ti let, popřípadě zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18-ti let, je-li bez jeho doprovodu.
  Poskytovatel služby se zavazuje zajistit na místě poskytnutí služby odpovědnou osobu, která proškolí příjemce služby a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu uskutečnění služby.
  Příjemce služby odpovídá za škody, které způsobí poskytovateli služeb nebo jeho subdodavateli v rámci čerpání služeb z důvodů porušení pokynů odpovědné osoby, se kterými byl seznámen před poskytnutím služby nebo prostřednictvím dárkového poukazu.

  VII. Cena a platební podmínky
 7. Cena poskytovaných služeb
  Cena služeb je vždy uvedena na stránkách Horse & Wolf – Fantasy foceni poskytovatele služeb. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena na faktuře zaslané příjemci služby. Cena za zprostředkování fotografování je vždy uvedena za službu a bez DPH (neplátce DPH). Cena může být objednatelem služby uhrazena pouze bankovním převodem.
  Platba musí být provedena v českých korunách. V případě úhrady bankovním převodem hradí zákazník veškeré bankovní poplatky, tak aby poskytovateli služeb byla sjednaná cena za služby připsána na jeho účet v plné výši uvedené na faktuře.

  VIII. Odstoupení od smluvního vztahu
  Poskytovatel služby je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy z důvodů hrubého porušení povinností příjemce služeb plynoucích z uzavřené smlouvy. V takovém případě má poskytovatel služeb nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy stanovených paušálně jako 60% z ceny služby.
  Objednatel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:
  a) V případě hrubého porušení povinností poskytovatele služeb plynoucích z uzavřené smlouvy.
  b) Objednatel, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internet, email, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se objednatel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit poskytovateli služeb nejpozději do 14. dne od objednání služby. Objednatel, který je spotřebitel, však nemůže takto odstoupit od smluv v případech stanovených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku (zákon číslo 89/2012 Sb.). V případě takového odstoupení ze strany objednatele má poskytovatel právo na náhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s uzavřením a následným odstoupením od smlouvy.
  c) Objednatel má právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy od okamžiku jejího uzavření do okamžiku rezervace služby za předpokladu, zaplatí-li poskytovateli odstupné ve výši 40% z ceny služby (k pokrytí nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy).
  Odstoupení od smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu kteroukoli ze smluvních stran musí být učiněno písemnou formou, přičemž písemnou formou se rozumí i emailová forma.

  IX. Reklamace
 8. Poskytovatel služeb je povinen příjemci služeb zajistit poskytnutí služeb specifikovaných v balíčku v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.
 9. Nesplní-li poskytovatel služeb své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od skončení poskytování služby. V případě, že poskytnutí služby neproběhlo vůbec, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu. Poskytovatel služeb již nezodpovídá za kvalitu a zpracování fotografií jednotlivými fotografy a nenese odpovědnost za poskytování jejich služeb.
 10. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci písemnou formou (přičemž písemnou formou se pro účely smluv uzavíraných mezi poskytovatelem služeb a příjemci služeb rozumí i emailová forma) a popsat vady poskytnuté služby.
 11. Poskytovatel služeb reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace poskytovatel služeb zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).
 12. V případě, že příjemce služeb řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad poskytované služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně poskytovatele služeb, má příjemce služeb právo na vrácení uhrazené ceny služby.

  X. Závěrečná ustanovení
 13. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 14. Všechna práva k facebookovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 15. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 16. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem: 1. 12. 2019